Home » 緣份歌詞 梅艷芳 張國榮

緣份歌詞 梅艷芳 張國榮

緣份歌詞 | 梅艷芳 Anita Mui | 張國榮 Leslie Cheung | 經典廣東歌 | 歌詞彙

緣份

作曲:奧金寶
作詞:盧國沾
主唱:梅艷芳 Anita Mui/ 張國榮 Leslie Cheung


緣份歌詞 廣東歌

(男) 沒有一聲再見 沒有半聲嗟怨
淡淡去但無言 過去終於過去
留下了當初一切在懷念

(女) 每段美好的片段 腦海一再閃現
是否能證實曾與他有緣

(男) 在困苦中百轉 但結果在眼前
事實證實無緣 我已不敢再說
來日可相見

(女) 你我相隔多麼遠
那年那天可相見 那處境可會改變

(女) 你我相隔多麼遠
(男) 你我相隔多麼遠
(女) 那年那天可相見
(男) 那年那天可相見
(女) 那處境可會改變

(男) 妳我相隔多麼遠
(女) 你我相隔多麼遠
(男) 那年那天可相見
(女) 那年那天可相見
(男) 那處境可會改變

緣份歌詞 | 梅艷芳 Anita Mui | 張國榮 Leslie Cheung | 經典廣東歌 | 歌詞彙

Similar Posts